Praktische informatie
A t/m Z

Schooltijden

Op basisschool de Maasköpkes hanteren wij de volgende schooltijden:

 

Voormiddag 08.30 - 12.00 uur
Namiddag 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur

 

Groep 1 heeft op vrijdag vrij.
Groep 2 en 3 hebben op vrijdagmiddag vrij.

 

 

Verlofaanvraag

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring bij het verlofformulier indient dat u niet tijdens de schoolvakanties vrij kunt nemen.

 

Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties

Uw kind kan uitsluitend vrij krijgen als:

 

U door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk;

Uw vakantie niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;

Uw vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen.

 

Toestemming vragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Aanvraagformulieren

Aanvraag verlof 10 dagen of minder KC De Maaskopkes
Aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakantie KC De Maaskopkes
Bijlage bij aanvraag vakantieverlof: Vakantieverklaring werkgever-zelfstandige KC De Maaskopkes

 

Niet eens met beslissing

Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

 

​Vrij bij bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Voor meer info klik op deze link

 

Overblijven

Wat is voor ons Tussenschoolse opvang?
Voorop staat dat kinderen moeten kunnen eten, drinken en spelen in een ontspannen sfeer. Het is tenslotte hun vrije tijd, al zijn er natuurlijk wel afspraken. We werken zo veel mogelijk leeftijdsgericht. Overblijven moet niet alleen leuk zijn voor jongere kinderen, ook oudere kinderen moeten met plezier komen. Spelmateriaal, afspraken en verantwoordelijkheden sluiten aan op de leeftijd van uw kind(eren).

 

Waar wordt uw kind opgevangen?
Kinderen die overblijven nemen hun eigen brood in een trommeltje en drinken in een drinkbeker mee. De kinderen eten en drinken in een klaslokaal onder toezicht van een leerkracht. De kinderen van groep 1 t/m 4 in een lokaal op de benedenverdieping en de kinderen van groep 5 t/m 8 op de bovenverdieping. Daarna gaan de kinderen naar buiten. Daar wordt toezicht gehouden door de vrijwillige overblijfkrachten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en mogen ze onder andere spelletjes spelen, knutselen, tekenen of aan de computer.

 

Wie passen er op uw kind?
Basisschool de Maasköpkes heeft een groep met vrijwillige overblijfkrachten, die de kinderen tussen de middag begeleiden. Deze staan onder begeleiding van een TSO coördinator die tevens contactpersoon is voor ouders en leerlingen richting directie en team. Onze overblijfkrachten gaan graag met kinderen om en kunnen plezier met ze maken. Als het nodig is weten ze ook hoe ze duidelijk en corrigerend kunnen optreden.

 

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons ondersteunen bij de tussenschoolse opvang. Uiteraard is een vrijwilligersvergoeding mogelijk en tevens hoeft uw eigen kind(eren) niet te betalen als ze overblijven. Heeft u interesse? Neem dan zeker contact op met MT lid Marloes Vreuls m punt vreuls apestaart mosalira punt nl

 

Betalingen
U kunt ervoor kiezen om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school te laten overblijven. De betaling per keer is in overleg tussen directie en de MR aangepast naar een bedrag van €1,20. Dit heeft ermee te maken dat het kortingsschema dat Basisschool de Maasköpkes de afgelopen jaren hanteerde niet ingebouwd kan worden in Schoudercom. Vandaar is ervoor gekozen om te werken met één en hetzelfde bedrag, zowel bij structurele opvang als bij incidentele opvang.

 

In de ouderportal-app Schoudercom kunt u aangeven op welke dagen u hier gebruik van wil maken. Tevens wordt het overblijven door de leerkrachten bijgehouden in verband met de juistheid van de betalingen.

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer. In SchouderCom wordt maandelijks een berekening gemaakt hoeveel keer uw kind gebruik heeft gemaakt van de TSO en wat u hiervoor moet betalen. Aan het eind van de maand ontvangt u dan van ons een betalingsverzoek. Indien het overblijven niet betaald wordt, wordt uw kind uitgesloten van het overblijven. Meer informatie over de TSO? Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Vreuls.

 

Tegemoetkoming kosten
Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van Stichting Leergeld. Folders over deze Stichting zijn verkrijgbaar aan de balie bij de hoofdingang. Meer informatie over buitenschoolse opvang en dagarrangementen kunt u vinden op: https://www.mosalira.nl/portal-vervolgpagina/ouder-kind

 

Eten en drinken
Basisschool de Maasköpkes is een gezonde school. We hebben onder andere het vignet “gezonde voeding” behaald. Daarom stimuleren we gezonde voeding. Op een schooldag zijn er een of twee pauzemomenten. Tijdens het pauzemoment in de ochtend kan er een tussendoortje gegeten worden; een boterham, fruit, groente of een gezonde koek. Blijven de leerlingen over dan vragen wij om geen snoep mee te geven. Verder vinden we duurzaamheid en milieu ook belangrijk en willen we het gebruik van bekers en bidons aanmoedigen, dit om het (plastic) afval zo veel mogelijk te beperken.

 

Oudervereniging

De oudervereniging van basisschool de Maasköpkes heeft de volgende taken:

 

Medewerking verlenen bij het organiseren van feesten en vieringen;

Organisatie of medeorganisatie van een aantal activiteiten zoals de sportdag, paasactiviteiten e.d.;

Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;

Tenminste éénmaal per jaar wordt er gelegenheid geboden om een algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Hiervoor krijgen alle ouders een uitnodiging. Daarbij krijgen zij een jaarverslag uitgereikt. Bij een te geringe behoefte aan een ALV worden zowel het jaarverslag als het financieel verslag in de nieuwsbrief vermeld.

 

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit gekozen ouders van schoolgaande kinderen. Aanspreekpunt vanuit het schoolteam is Aimée Janssen (groepsleerkracht groep 5). 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een belangrijk overlegorgaan dat binnen de school een aantal keer per jaar met  de school overleg pleegt over de gang van zaken op school. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het doel van de MR  is zoveel mogelijk de belangen van de diverse groeperingen in de school te behartigen. Hierbij gaat het om de belangen van personeel, ouders en leerlingen. Onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aanbod kunnen komen zijn o.a.: het schoolplan, het formatieplan, de vakantieplanning en het jaarverslag.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad van BS de Maasköpkes bestaat uit vier leerlingen van groep 5 t/m 8. De leerlingenraadn komt één keer in een bepaalde periode bij elkaar, onder leiding van juf Marloes. Deze bijeenkomsten hebben het doel een helder beeld te krijgen van hetgeen er speelt en leeft onder de leerlingen. Iedere bijeenkomst is er een agenda die in overleg wordt opgesteld. De leerlingen hebben de kans om hun mening te geven en mee te praten over de schoolorganisatie. Zo evalueren de leerlingen verschillende vieringen en gebeurtenissen, denken zij mee over activiteiten in en buiten de klas of op de speelplaats, kunnen er ideeën worden aangedragen en verzorgen ze rondleidingen aan belangstellenden.

 

Gezonde school

Het vignet Gezonde School

De ‘Gezonde School’ is een landelijke aanpak die structureel bijdraagt aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van de school. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk.

Download documenten
A t/m Z

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024.pdf

Veiligheidsplan

veiligheidsplan

Ouderkalender

ouderkalender

Antipestprotocol

antipestprotocol

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Samenvatting ondersteuningsprofiel Maasköpkes.pdf

Verlof aanvraagformulier

Verlof buiten schoolvakantie

Vrijstelling schoolbezoek

Vakantieverklaring werkgever

Formulier aanmelding

Aanmeld formulier

Application form

Jaarverslag MR

Jaarverslag 2021-2022

 

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren